LT SOLE COMPANY
ໂທຕິດຕໍ່ ແຕ່ລະພະແນກ ຂອງບໍລິສັດ 
  • ພະແນກຂາຍ ເບີໂທ 02055509581; 02059581881; 02059762529 
  • ພະແນກໄອທີ (  ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ແລະ ປີນເຕີ ) ເບີໂທ 021 453494
  • ພະແນກການຕະຫຼາດ ເບີໂທ 020 58698789 ; 020 99923244
  • ພະແນກບັນຊີ ເບີໂທ  02055509581
  • ພະແນກການເງິນ ເບີໂທ 020 96231515
  • ພະແນກສີນເຊື່ອ ເບີໂທ 02055509581
ວິທີຊຳລະເງິນ 
ເມື່ອລູກຄ້າສັ່ງຊື້ສິນຄ້າແລ້ວ ລູກຄ້າສາມາດຊຳລະ ເປັນເງິນສົດ ຫຼື ສະແກນຈ່າຍທາງ  One Pay ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຫຼື ໂອນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ພະນັກງານ ຈະອອກໃບບິນຮັບເງິນ ແລະ ຈຳ້ກາຈ່າຍແລ້ວໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄັ້ງ 
ຊ່ອງທາງການຊຳລະໂດຍການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ
ເລກບັນຊີທະນາທຄານທີ່ລູກຄ້າສາມາດໂອນຊຳລະໄດ້ມີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ລຳດັບ ເລກບັນຊີ ປະເພດບັນຊີ ອອກຊື່ ທະນາຄານ ສະກຸນເງີນ
1 0 10120000146666001 ຝາກປະຢັດ      ນາງ ວັນນາລີ ອ່ອນສະຫວັດ  ທະນາຄານການຄ້າ  LAK 
2 0 10120200146666001 ຝາກປະຢັດ  ນາງ ວັນນາລີ ອ່ອນສະຫວັດ  ທະນາຄານການຄ້າ  THB 
3 0 10120100146666001 ຝາກປະຢັດ  ນາງ ວັນນາລີ ອ່ອນສະຫວັດ  ທະນາຄານການຄ້າ  USD 
Accept payment
1 2 3 4 5 6 7
ADDRESS : NO 724 LT SOLE CO ., LTD LAOS PDR
Phonesinoun Road, Phonexay Village, Vientiane LAO PDR.
Tel: (+856-21) Service : 453594 
Mobile: 020-5550 9581(ms,Ea) /  020 59581881  / 02059762529  (Ms,Mee) 
Email: [email protected]
ADDRESS 3: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ໂດງໂດກ 
ຖະໜົນໂດງໂດກ ,ບັານສ້າງຄູ່ ,ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫວງ ວຽງຈັນ
Tel: (+856-21) 021771392 - mobile: 0305984999  / 02054994599  / 02095956246
 
ADDRESS 4: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ພັນໝັ້ນ 
ຖະໜົນ ຫຼັກ8 ບັານ ພັນໝັ້ນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ ວງຽຈັນ
Tel: (+856-21) - 350755 ;
Mobile: 020 5510 0609
ADDRESS 5: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
Tel: 02055 675 756
E: [email protected]