LT SOLE COMPANY
ວິທີ ແລະ ຂັ້ນ ຕອນການສັ່ງຊື້ ສີນຄ້າກັບບໍລິສັດແອລທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວມີດັ່ງນີ້:
 
ສຳຫຼັບລູກຄ້າຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນຕ່າງຯ
 1. ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເລືອກເບີ່ງລາຍລະອຽດສີນຄ້າ ແລະ ລາຄາໄດ້ທີ່ເວບໄຊ້ແອລທີ http://www.ltshop.la
 2. ສົ່ງຮູບ ຫຼື ລາຍລະອຽດ ສິນຄ້າ ໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ໂທບອກລະລະອຽດສີນຄ້າກັບພະນັກງານ 
 3. ລູກຄ້າຕ້ອງມີໃບສັ່ງຊື້ ລະບຸປະເພດສິນຄ້າ ສະເປັກ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ ລະບຸ ວັນທີ່ຊຳລະເງິນ , ວັນທີ່ສົ່ງເຄື່ອງ  ແລະ ສະຖານທີ່ສົ່ງເຄື່ອງ ພ້ອມລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ ຈາກບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ຈັດຊື້ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ພະນັກງານ 
 4. ຖ້າຕ້ອງການບິນອາກອນ ຕ້ອງບວກ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ10%ຈາກລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດ  
 5. ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງພະນັກງານຈະອອກໃບ ແຈ້ງໜີ້ (INVOICE)  ແລະ ໃບສົ່ງສີນຄ້າໃຫ້ ແລະ ຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ ຕາມວັນເວລາທີ່ລູກຄ້າລະບຸໄວ້ 

ສຳຫຼັບລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ 
 1. ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເລືອກເບີ່ງລາຍລະອຽດສີນຄ້າ ແລະ ລາຄາໄດ້ທີ່ເວບໄຊ້ແອລທີ http://www.ltshop.la
 2. ສົ່ງຮູບ ຫຼື ລາຍລະອຽດ ສິນຄ້າ ໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ໂທບອກລາຍລະອຽດສິນຄ້າ ທີ່ຢູ່,ຊື່,ເບີໂທ ກັບພະນັກງານ 
 3. ລູກຄ້າຕ້ອງໂອນເງິນຄ່າສີນຄ້າໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
 4. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພະນັກງານຈະຈັດສົ່ງ ສີນຄ້າໃຫ້ ສ່ວນຄ່າສົ່ງແມ່ນຈະເກັບປາຍທາງ ຫຼື ໂອນ ມາພ້ອມກັບຄ່າສີນຄ້າ 
 5. ທາງບໍລິສັດຮັບປະກັນການສົ່ງເຄື່ອງຈະເຖິງລູກຄ້າພາຍໃນ 3 ວັນ 

ສຳຫຼັບລູກຄ້າທົ່ວໄປໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
 1.  ສາມາດ ເຂົ້າມາເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ໂຕຈິງໃນຮ້ານ ແລະ ສອບຖາມລາຍລະອຽດສິນຄ້າ ກັບພະນັກງານຂາຍໄດ້ເລີຍ 
 2. ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເລືອກເບີ່ງລາຍລະອຽດສີນຄ້າ ແລະ ລາຄາໄດ້ທີ່ເວບໄຊ້ແອລທີ http://www.ltshop.la
 3. ສົ່ງຮູບ ຫຼື ລາຍລະອຽດ ສິນຄ້າ ໃຫ້ພະນັກງານ ຫຼື ໂທບອກລະລະອຽດສີນຄ້າ ແລະ ທີ່ຢູ່,ຊື່ ,ເບີໂທ ກັບພະນັກງານ 
 4.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພະນັກງານຈະຈັດສົ່ງ ສິນຄ້າໃຫ້ ຄ່າສົ່ງແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມໄລຍະທາງ ເລີ່ມຕົ້ນ 10,000ກີບ - 50,000ກີບ ສະຖານທີ່ສົ່ງບໍ່ເກີນ 5ກິໂລແມັດ ທາງບໍລິສັດຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ຟີ
Accept payment
1 2 3 4 5 6 7
ADDRESS : NO 724 LT SOLE CO ., LTD LAOS PDR
Phonesinoun Road, Phonexay Village, Vientiane LAO PDR.
Tel: (+856-21) Service : 453594 
Mobile: 020-5550 9581(ms,Ea) /  020 59581881  / 02059762529  (Ms,Mee) 
Email: [email protected]
ADDRESS 3: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ໂດງໂດກ 
ຖະໜົນໂດງໂດກ ,ບັານສ້າງຄູ່ ,ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫວງ ວຽງຈັນ
Tel: (+856-21) 021771392 - mobile: 0305984999  / 02054994599  / 02095956246
 
ADDRESS 4: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
ສາຂາ ພັນໝັ້ນ 
ຖະໜົນ ຫຼັກ8 ບັານ ພັນໝັ້ນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງ ວງຽຈັນ
Tel: (+856-21) - 350755 ;
Mobile: 020 5510 0609
ADDRESS 5: LT SOLE ., LTD LAOS PDR
Tel: 02055 675 756
E: [email protected]